ජනමත විචාරණයකින් ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කඩිනම් කරන්න
මාවනැල්ල රෝහලේ සුළු සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක
පුද්ගලික හෝ රාජ්‍ය බැංකුවලින් ගත්ත ණය සඳහා සහනයක්
එල්ලුම්ගහට යන්න වෙයි කියලා හිතුවනම් කවදාවත් මම විවාහ වෙන්නේ නෑ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved