සම්පත් විකිණීම එදත් UNPයේ ප්‍රතිපත්තියක්
කරුණා අම්මාන්ගේ විමර්ශන අවසන්ලු
අබාධිත රණ විරුවන් මහ පාරේ! කොටුවේ රථවාහන තද බදයක්
ප්‍රමුඛතා මංතීරු වැඩසටහනේ තවත් අදියරක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved