නිදහස් පක්ෂ පාක්ෂිකයින් පක්ෂය සමඟ එක් විය යුතුයි
දළදා මාළිගාවට පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ගෙන ඒම තහනම්!
ඇමති රිෂාඞ් මාවිල්ලූ රක්ෂිතයේ අක්කර ලක්ෂයක් ඉල්ලයි
සීගිරියේ පා යුගලය සිංහයෙකුගේමයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved