ගීතා කුමාරසිංහගේ මන්ත්‍රී ධුරය ගැන කථානායක කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්
හිටපු ජනපතිගේ ආරක්ෂකයෙකු හදිසියේ මියයයි
සියලුම ජාතික පාසල් ආධාර එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරයි
ලංකාවේ කටයුතුවලට මැදිහත් වෙන්නැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය එරට රජයට කියයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved