අනියම් පෙම මරණයෙන් කෙලවරවෙයි
ගිනි අවියක් සමඟ 1ක් මාට්ටු
නවක විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට දැනුම්දීමක්
කැබිනට් සංශෝධනය ‘කොහෙද යන්නෙ මල්ලෙ පොල් වගේ’ එකක්..
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved