මහල් 05 ක ගොඩනැගිල්ල ගින්නට බිළි වෙයි
සොරකමේ ගිය 1ක් මාට්ටු
මම පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මම වගේ කෙනෙක්
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන සත්‍යග්‍රහයක් අරඹයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved