දුරකථන ආයතනයක කළමණාකරුගේ හිසට පොල්ලකින් ගැසූ සේවකයෙක් අත්අඩංගුවට
මාර්තු 18 වන දා සිදුවන ග්‍රහ යුද්ධයෙන් බුධ පරදා සිකුරුට ජය


කුසල් සමග අසේල ඉනිම ගොඩගනී
අද වෛද්‍ය වර්ජනය නැවැත්වූ ඇත්ත හේතුව මෙන්න
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved