අද-හෙට වැසි
කරවනැල්ල රෝහලේ ගලිවලක මිය ගොස් සිටියදී සොයා ගත් කාන්තාව දූෂණය කර ඇති බවට හෙළිවේ
ඉන්දියන් ගුවන් සීමා වසාදමයි
We have nothing to hide - Mujibur Rahman
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved