ආබාධිත රණවිරුවන් මරාන්තික උපවාසයකට සුදානම්
සම්බුදු තෙමඟුල බැති සිතින් සැමරීමට රටම සැරසෙයි
අධිකරණයක් ට්‍රම්ප්ට යළිත් එරෙහි වෙයි
නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ 13ක් අල්ලයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved