මට්ටක්කුලියේ වෙඩි තැබීමක්
 අධ්‍යාපන ක‍්‍රමය අනාගතයට ගැළපෙන අයුරින් ප‍්‍රායෝගික විය යුතුයි
අද මැදියම් රැයේ සිට දුම්රිය සේවකයන් අඛණ්ඩ වර්ජනයක
ටිපර් රථයක් මතට ගලක් කඩාවැටී 1ක් මරුට-2ක් රෝහලට
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved