අද රාත්‍රියේ සිට සුළඟේ වේගය වැඩි විය හැකියි
මහින්ද රනිල් හදිසි සාකච්ඡාවක
රවීගේ ඉරණම පක්ෂ නායකයින් අතට යයි

නිල්පාට වැඩිකර ගන්න මහින්දව අන්දනවා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved