අක්‌කරයක් ඩොලර් එකයි.. තවත් අක්‌කර 340 ක්‌ ඉන්දීය සමාගමකට දෙයි..
මහ භාණ්ඩාගාරයේ තිබූ මුදල්වලට සිදුවූදේ ආණ්ඩුව හෙළි කළ යුතුයි
ලක්ෂපාන ඇල්ලට පැන අතුරුදන්වු කාන්තාවක් සමග සිටි බිළිඳාගේ සිරුර හමුවෙයි
Sri Lanka warns of worst drought in 40 years
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved