ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 177ක ඉලක්කයක්
අධ්‍යාපනයේ වෙනස්කම් කිහිපයකට අගමැතිගෙන් උපදෙස්
ලන්ච් ෂීට් තහනම නිසා බත් පැකට්ටුවේ ගණන් උස්සනවාට පාරිභෝගික විරෝධය!
බියගමට අද පැය 15 ක් වතුර නෑ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved