ප්ලාස්ටික් සහල් කියා බොරු ප්‍රචාර කළ අය ගැන CIDයට පැමිණිල්ලක්
Showery and windy condition expected to be enhanced
ඉන්දීය සාගර කලාපීය රටවල් ගැන අද ලොකු සාකච්ඡා
මිනිස් ජාවාරමේ අවදානම් කලාපයෙන් අපි මිදුනා -තලතා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved