උත්සව සමය වෙනුවෙන් නව වැඩසටහනක්
No formal talks, but Modi will be interacting with SL leaders - official
"යුද්ධය ජය ගත්තේ ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් පිරිසක් ඝාතනය කරලයි"
Minister Faiszer all praise for APís smart city initiatives
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved