වැස්ස මිලිමීටර් 75 ඉක්මවයි
සේයාගේ ඝාතනය - මීගමුව අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් ප්‍රකාශ ගනියි
கூகுள் நிறுவனத்தின் முதலாவது ஸ்மார்ட் போன்...
18ට සම්පූර්ණ අයගේ ඉල්ලීම් පක්ෂවලට කිව්වා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved