මෝටර් රථයෙන් මාරයා එයි
දූෂණ චෝදනා ලැබූ ලක්සල හිටපු සභාපති ඇතුළු පිරිසට ඇප
Strong winds can be expected: Met. Department
හොම්බට අනිනවා කියු රන්ජන් වේලාසනම නිදොස් නිදහස්.. ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ගස් යවන්න පරීක්‍ෂණ තොගයක් ඇරඹේ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved