සෝභිත හිමිගේ කෝටි දෙකේ සුපිරි රථය අතුරුදන්
අනවසරයෙන් කසළ බැහැර කළ 271ට නඩු
උමා ඔයට එකම පවුලේ 3ක් බිලි
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන සත්‍යග්‍රහයක් අරඹයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved