සොරකමේ ගිය 2ක් මාට්ටු

එජාප රැළියක් අද අනුරාධපුරේදී
Manager arrested over Castlereagh contamination
පිරිත් පින්කම අතර සරසවි සිසුන්ට එල්ලවූ ප්‍රහාරය අවස්ථාවේ ලබා ගත් දර්ශන මෙන්න (VIDEO)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved