ජනමත විචාරණයකට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම්
Body of a girl found from Lake Gregory
මොරටුව සහ කැස්බෑව හිටපු දිසා විනිසුරුට සිතාසි
 අනතුරින් 16ක් රෝහල් යයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved