කිරි ගොවියෝ නැවත අවි අමෝරති
කැෆේ සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්!
විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන් බඳවා නොගැනීම නිසා ගැටළු මතුවෙලා
දුම්රිය රියදුරන්ගේ අකුරට වැඩ නවතී
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved