නාලක සිල්වාගේ චෝදනව විමර්ශනය සඳහා CIDයට බාර දෙයි
අධ්වේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව පිවිසුම අසල ගින්නක්
ශ්‍රීලනිප විධායක සභා රැස්වීම නීති විරෝධීලු
සුව ඇමතිගෙන් නියෝගයක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved