මොරගහකන්ද බලාගාරයේ පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන්
ත්‍රස්තවාදය අවසන් කර වසර 8 ක් ගතවන මොහොතේ ආපසු හැරී බැලීමක්
ජනපතිගේ මුදලෙන් රන් ආලේප කෙරේ
දඹුලූ සිතුවම් සංරක්ෂණයට ඉතාලි මහාචාර්යවරයෙක් දිවයිනට
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved