එළියෙන් මසාජ් කරනවා කියලා බෝඩ් ගහගෙන ඇතුලේ කම් සැප දෙන ගණිකා නිවාස වෙනුවට අලුතින් ගේන්න හදන දේ මෙන්න
Two youths dead after motorcycle hits tipper
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට හානි කල සරසවි සිසුන්ගේ කිසිම වරදක් නෑ.. වරද ගිය ආණ්ඩුවේ..
ආක්‍රමණශීලීන් ඌව පළාත වනසයි-වහාම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අවශ්‍යයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved