සමූපකාර පනත සංශෝධනයට කරනවා..
ශ්‍රීපාදයට නිදහස් දිනයේ ලක්‍ෂ 2 කට ආසන්න සැදැහැවතුන් පිරිසක්
ප්ලාස්ටික් හාල් හදන තැන වැඩ කරන ශ්‍රි ලාංකිකයාගේ පාපොච්චාරණය.මෙන්න මෙහෙමයි ප්ලස්ටික් සහල් හැදෙන්නෙ
අලුත් අවුරුද්දට පොලීසිය වැඩ අරඹන්නේ මෙහෙමයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved