තරුණියන් පැහැර ගන්නා ජාවාරමක් හෙළිවෙයි
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හානිය ගැන තක්සේරුව ඇරඹේ
තමන් වැදූ දැරියව ගෝනියකට දමා පහරදුන් පුදුම වැඩිහිටියෝ
විමල් වැලිකඩ හිරේ උපවාසයක් අරඹයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved