සමයං ඝාතන සිද්ධියේ විමර්ශනවලදී පොලිසියේ 05 ක් මාරු
නවක විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට දැනුම්දීමක්
අලි ප්‍රහාරයෙන් නොඑන ගමන් යයි
රජිනි කාන්ත්ට ලංකාවට එන්න පෙර සිතන්නලු
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved