අගෝස්තු 21ක පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක්
නිධන් වස්තු ගන්න ගිය 3ක් පොලීසියට කොටු වෙයි
රනිල් වෙනුවට වැඩ බැලීමට අකිල.. එජාප ජෙෂ්ඨත්වය පිලි නොගනි..
SLT වෘත්තීය සමිති උප සභාපති අතුරුදහන් කරවලා..නැවත භීෂනයක්..
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved