කූහුඹු, මැසි, මඳුරුවන්ගෙන් ලක්‍ෂ 5 පිරවිය හැකියි
තහනම් දැල් දැමූ ධීවරයින් 15 ක් අත්අඩංගුවට
අනුර සේනානායක ඇප ලබා ගෙදර යයි
සුළුපක්ෂ ආණ්ඩුව හැරදා යන්නේ නෑ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved