මුස්ලිම් රට වලට පැනවූ සංචාරක තහනම බලාත්මක කරන්න
ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලින් ශ්‍රී ලන්කන් පස්සට යයි
තනියම වගාකරන්න ගිහින් වැරදුණු නිසා රතනහිමියන් එක එක කතා කියනවා
මරණය සැකයි-සිරුර අද ගොඩ ගනියි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved