මංගලගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියාට එල්ල වු චෝදනා ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි
Fox News Channel dismisses OíReilly, itís biggest star
මියන්මාර් ගුවන් යානයක් අතුරුදහන්වෙයි
ජිනීවාහි ශ්‍රී ලංකා යෝජනාවට ට්‍රම්ප් මැදිහත් වෙයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved