උතුරේ මහ ඇමති හරවා යවයි
Sports Minister suspends SLBA, calls for fresh election
දුම්රිය වර්ජනය බාධාවක් නොවුනත් අවධානමක් වෙයි
වික්ටෝරියා-කොත්මලේ ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රධානය හෙට
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved