පාකිස්ථානයට එරෙහි තරගයට ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කෙරේ
ඇමති රවී බන්දුලගෙන් බිලියන 02ක් වන්දි ඉල්ලයි
President to lead discussion addressing Meethotamulla incident tomorrow
ආපදාවලට ලක්වූවන්ට වන්දි දෙයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved