රට ගොඩනැගිය හැක්කේ කෘෂිකර්මාන්තය පදනම් කර ගත් ආර්ථියක් තුළින්
විමල් වැලිකඩ හිරේ උපවාසයක් අරඹයි
බස්නාහිරට, දකුණට, සබරගමුවට සහ වයඹට අද වැසි වැඩිවෙයි
අගමැතිවරයාගේ දේශපාලන දිවියට වසර 40 යි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved