ආවේගශීලි වූ තරුණ රියදුරා මැදිවියේ පුද්ගලයෙකු සමග මහපාරේ මරා ගන්න ගිය හැටි -Video
පුත්තලමේ PHI ලා අද ලෙඩ නිවාඩු
සඳුන් පෙරේරා අම්ම එක්ක ඇවිත් මුළු රටක්ම කඳුළින් තෙත් කළ හිටි
ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 311ක ඉලක්කයක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved