බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියටත් ප්‍රශ්නයක්
ඇමති රවී තීරණයක් ගන්න සූදානම්
සංගා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟ වලින්ද සමුගනී
නිදන් කැනීම් කළ 9ක් අල්ලයි

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved