අලියවලෙයි කළපුවෙන් කේරළ ගංජා මතුවෙයි
කිරුළපන සුපිරි මහල් නිවසක කළ රුසියානු ගණිකා ජාවාරමක් හෙළිවෙයි
තවත් පිරමීඩ ජාවාරමක තොරතුරු හෙළි වෙයි
උතුරේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ජනපතිගෙන් පොරොන්දුවක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved