වාද්දූව සාදයේදි සිදු වුයේ මිනී මැරුමක්-ජනිපේ කියයි
හඳුනා ගැනීමට නොහැකි දැවැන්ත සත්වයෙකු ගල්කිස්ස මුහුදු වෙරළේ
වල් නාශකවලට විරුද්ධයි
වික‍්‍රමාන්විත සංචාරක සේවාවල ප‍්‍රමිතිය නගාසිටුවන්න ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියක්

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved