විග්නේශ්වරන් ගැන තීරණ ලිඛිතව දැනුම් දුන්නේ නෑ-රෙජිනොල්ඩ් කියයි
ජලය අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඩෙංගු කරදරේ මදිවට නියඟයෙනුත් කරදර

GMOA to hold talks with presidential committee on SAITM
ගොයම් කපමින් සිටි ඉන්දීය ජාතිකයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved