ජල විදුලි නිෂ්පාදනය ගැන අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙයි
ශ්‍රී ලංකා පිළ ශක්තිමත් කළ යුතු හැටි ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිකට් විස්තර විචාරක රොෂාන් අබේසිංහ පෙන්වයි
සුනඛයන් නිසා නාඋල වැසියන් පීඩාවක
වරදක් කළේ නෑ-ජනතාවගේ ඉල්ලීමක් ඉටු කළේ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved