අනතුරින් 2ක් මරුට-1ට තුවාල
දෙමටගොඩදී වාහන 03 ක් ගිනි ගනී
ගොවියෝ කොළඹ එනවලු
විෂ වු කිරෙන් දකුණත් රත්වෙයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved