මහින්දගේ ජනසටනේ ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..

2016-03-18

Bookmark and Share

මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් ඊයේ දින කොළඹ හයිඩ් පිටියේදී පැවති zජනසටනZ විරෝධතා රැළියට අති විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

එම රැලිය පැවති හයිඞ් පිටිය සහ ඒ අවට සියළු මාර්ග ජනතාවගෙන් පිරී පැවතිනි.
රැළියේ අන්තර්ජාල විකාශයද මෑතකදී වාර්තාකල වැඩිම සජීවී නරඹනන් ප‍්‍රමාණයක් පෙන්වීය.


ඇතැම් අවස්ථාවල දස දහසක පිරිසක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සජීවීව ලොව පුරා පිරිසක් එම රැළිය නැරඹීය.

මෙම රැළියේ ඡයාරූප කිහිපයක් හා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා රැළිය ඇමති අයුරු පහත දැක්වෙයි.
මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.comමහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com

.


යාපනය තත්ත්වය සාමකාමියි - කීර්ති උතුරේදී මාධ්‍ය අමතයි
There might be an opposition party within the opposition: Vasu
සේයාගේ මවගේ දුරකථනය අතුරුදන්වී හමුවීම සැකයක්
Three student assaulted by lecturer at Wayamba University
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved