මහින්දගේ ජනසටනේ ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..

2016-03-18

Bookmark and Share

මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් ඊයේ දින කොළඹ හයිඩ් පිටියේදී පැවති zජනසටනZ විරෝධතා රැළියට අති විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

එම රැලිය පැවති හයිඞ් පිටිය සහ ඒ අවට සියළු මාර්ග ජනතාවගෙන් පිරී පැවතිනි.
රැළියේ අන්තර්ජාල විකාශයද මෑතකදී වාර්තාකල වැඩිම සජීවී නරඹනන් ප‍්‍රමාණයක් පෙන්වීය.


ඇතැම් අවස්ථාවල දස දහසක පිරිසක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සජීවීව ලොව පුරා පිරිසක් එම රැළිය නැරඹීය.

මෙම රැළියේ ඡයාරූප කිහිපයක් හා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා රැළිය ඇමති අයුරු පහත දැක්වෙයි.
මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.comමහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com මහින්දගේ ජනසටනේ
ගුවන් පින්තුර වීඩියෝ මෙන්න..<br>- www.elakolla.com

.


Centre will act as guarantor for fishermen - Indian minister
පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 5,10කින් ඉහලට ?
ගේට්ටු ක්‍රියාකරුවන් දුම්රිය ගමනත් වළකයි
ඉදිරි දිනවලදී උල්කාපාත වර්ෂාවන්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved