උමාඔය උමග කැණිම නවතයි! විදුම් යන්ත්‍රය ඉවතට!
ඊළඟ පරම්පරාවට රටේ ණය බර පටවන්නේ නෑ
අද ශ‍්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මකයි.. ශ‍්‍රී ලංකා-දකුණු අප‍්‍රිකා හතරවන තරගය [සජීව]
ජනවරමට පිටුපෑ බව UNPයත් පිළිගනී - මහින්දා නන්ද
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved