මිලියන ගණනකගෙ හදවත් කම්පා කල සුනඛයාගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලය විමතියට පත් කල හැටි
අද පැය 12ක ජල කප්පාදුවක්
භාණ්ඩ 6600කට අද සිට GSP ප්ලස් බදු සහනය
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව දෙවන පත්‍රය පිට වෙලා ? විභාගය නැවත පවත්වයිද ?
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved