සොරකමේ ගිය 1ක් මාට්ටු
කල් දැමූ විභාගවලට අලුත් දින දෙයි
දෝහා කටාර් ගුවන් ගමන් වෙනසක් නෑ
අලුත් වෛද්‍ය සංගමයක් ගැන හෙළිදරව්වක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved