මෙරට සම්පත් විදෙස් රටවලට විකුණනවා
විදුලිබල පද්ධතියට මෙගා වොට් 42.5ක ධාරිතාවයක්
සොරකම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක් අත්අඩංගුවට
ඉස්සර විතරක් නෙවෙයි අදත් හොරු ඉන්නවා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved