වඳුරෙකු මෙන් හැසිරෙන කැළයක් තුලදී නිරුවතින් හමුවූ දැරිය
රට ඉඳි සඳහා කිසිදු නව බදු පැනවීමක් සිදුකර නෑ
ඉදිරියේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් කැපවන බව  තිස්ස කියයි
මත් පෙත්තක් නිසා මාතලේ නගරයේ පාසල් සිසුන්, කප්පම් කල්ලි වෙයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved