රන් මාල කොල්ල කෑ 3ක් අල්ලයි
පාසල් ගාස්තු නොගෙවූ සිසුන් හතරකට වාර විභාග තහනමක්
සේවය හැරගිය සෙබළුන් 1200 කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට
සුසී ට කලින් දයාසිරි ඉක්මන් වෙයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved