අපි පාවිච්චි කරන කාසි වලට එන අලුත් මෝස්තරේ මෙන්න
අද තරඟ මුදලින් සියයට 25 ක් ශ්‍රී ලංකාව පරිත්‍යාග කරයි
ජී.එස්.පී දෙන්න අනුමැතිය හිමිවීම-යුරෝපා ගැසට් පත්‍රය ළඟදීම එයි
අදත් වැසි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved