ඉන්දියාවට තියුණු ජයක්
ෆේඩරල් යක් පැටියා ඉපදිමට පෙර කළලය ගබ්සා කළ යුතුයි
කැස්බෑ මස් තොගයක් සමඟ අත්අඩංගුවට
රජයේ ඉඩම් භාවිතා කරන අයට ළඟදීම සින්නක්කර ඔප්පු
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved