ලංකාවේ ළාබාල පෙම සොයා ආ බ්‍රිතාන්‍ය කත අසරණ වෙයි
පැරෂුට් පුහුණුවක දී සෙබළියක් අනතුරට පත් වෙයි

රට පුරා පාසල්වල ඉංග්‍රීසි දැනුම දැඩි කරන්න අලුත් වැඩක්
ඉන්දීය සාගරයේ සාමය සහ නිදහස් නාවික ගමනාගමනය තහවුරු කරන සමුළුවකට සූදානම්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved