ආණ්ඩුවෙන් එන පනතකට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සහය!
Appeal Court to hear plea against Raviraj verdict
 උතුරේ ජනයාට නියඟයෙන් පීඩා
 ඇමැතිවරුන්ට වාහන, නිවාස හදන්න කෝටි ගණනක් ඉල්ලයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved