හොරෙක් අල්ලා ගස් බැද අතින් පයින් ගුටි බැට දෙයි..(Video)
අනතුරින් 3ක් මරුට-5ට තුවාල
All possible measures to be taken to topple this govt. - MR
ස්විස් කුමාර් ගැන විජයකලා කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශන අධිකරණයේදී දිග හැරේ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved