වර්ෂාව අඩු වීමෙන් වගාවන්ට බාධා
Navy arrests fishermen engaged in illegal fishing
ප්‍රතිලාභ සේවකයින්ට නොලැබීමෙන් GSPඅහිමි විය හැකියි
මේ ආණ්ඩුව ජනතා පරමාධිපත්‍යය-ඡන්ද බලය අමු අමුවේ උල්ලංඝණය කරනවා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved