මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට

2017-07-08

Bookmark and Share

මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට  - www.elakolla.com අමාත්‍යවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීම ඇතුළු යෝජනා රැසක් ඇතුළත් තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් අද පාර්ලිමේන්තුවට කෙරිණි.
එහි වටිනාකම රුපියල් දාහතර කෝටි හතලිස් දෙලක්ෂයකි.

(under the courtesy of newsfirst.lk web)
මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට  - www.elakolla.com

.


වයඹ ට්‍රේඩර්ස් කෝටි ගණනක බදු වංචා කරලා ?
දැව ප්‍රවාහනය කරද්දී මාට්ටු
Sampur Power Plant: TNA to have talks with India
Three dead in train accident while gatekeepers are on strike
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved