එකසිය දෙක සැතපුම් කණුව අසල දී දුම්රිය පීලි පනියි
සිහිය තියෙනවා නම් නුගේගොඩ යන්නේ නෑ
ලෙලුම්ගේ පැටිකිරියත් එළියට !
Somali Pirates Demand Ransom for Release of Seized Oil Tanker
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved