ශ්‍රීල.නි.ප. සංවත්සරයට එක්වන්න ඒකාබද්ධයට ඇරයුම්
ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි
ජනමාධ්‍ය සහ මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලසන්ත අලගියවන්න දිවුරුම් දෙයි
 20 බස්නාහිරත් සම්මතයි!
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved