ගීතට අදාළ නීතිය අනෙක් අයටත් ඕනෑ-ෆොන්සේකා ගැන රනිල්ගේ කතාවට එකඟයි
කුඩු දුන්නොත් සේක්ස් දෙන සුරූපී කෙල්ලට වෙච්ච දේ
හැරිසන් පොරොන්දුව කඩකරලා
මැණිකේ පසුපස ආ වියෝ වූ සැමියා බලාපොරොත්තු වූ අමුතු ආශාව
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved