සයිටම් විරෝධීන් පස්වරුවේත් උද්ඝෝෂණවල
රංජන්ගේ ප්‍රකාශ රළු වුණාට ආයෙරංජන්ගේ ප්‍රකාශ රළු වුණාට ආයෙ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නෑ
ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සමග 2ක් මාට්ටු
ඥානසාර හිමියන්ගේ දඬුවම ගැන ජනාධිපති නැවත සිතිය යුතුයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved