රේගුව ගිය අවුරුද්දේ කෝටි 1855ක කුඩු අල්ලලා
සංචාරය අවලංගු කිරීම ගැන රැජිනිකාන්ත් ලිපියක් එවයි
​අන්තවාදීන්ගෙන් ඉස්ලාම් ධර්මය රැකගැනීම මුස්ලිම් ජනයාගේ යුතුකමයි
Train delays between Fort and Maradana
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved