නීතිවිරෝධී දැල් යොදාගෙන ධීවර කටයුතු වල නිරත වූ 3ක් අල්ලයි
ලෝක රේඩියෝ දිනය අද
හෙද සේවාව අර්බුද රැසකට මුහුණ දීලා
යුද්ධයේදී මියගිය වැසියන් සැමරීමේ අවසන් සැමරුම අදයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved