රට පුරා පාසල්වල ඉංග්‍රීසි දැනුම දැඩි කරන්න අලුත් වැඩක්
සියලු ජනතාවට එක හා සමානව සැලකිය යුතුයි
වල් නාශකවලට විරුද්ධයි
උතුරු කොරියානු නවතම මිසයිලය අමෙරිකාව සහ රුසියාව කළඹයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved