ගොවීන්ට පොහොර නෑ… කොරෝනා අස්සේ සේනා දළඹුවා හිස ඔසවයි….

රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, නාගදීප ව්‍යාපාරයට අයත්, යාය 5 /ඩී2, බෙදුම් ඇළ ගොවි සංවිධානයේ අක්කර 156 ක ගොවීන් හැත්තෑ හය දෙනකු බඩ ඉරිඟු, වගා කටයුතු කරන අතර, නාගදීප ව්‍යාපාරය තුළගොවීන් 2800කට අධික පිරිසක් වගා කටයුතු වල නියැළෙති. මොවුන් සියලු දෙනාද මේ දිනවල රටේම කථාවන උග්‍ර පොහොර හිඟය හමුවේ අසරණව සිටිති.

මෙම ගැටලුව නිසා මෙම ප්‍රදේශයේ බඩ ඉරිගු වගාවන්ට නැවතත් සේනා දළඹුවාගේ කරදරය පැමිණ බඩ ඉරිඟු පැල තුළට සේනා දළඹුවා හානි කරමින් සිටින බව ගොවීහු පවසති. නිසි වේලාවට පොහොර යෙදවීමට හැකි වූවා නම් මෙම සේනා දළඹු ගැටලුව තරමක් හෝ දුරට පාලනය කරගත හැකි බවයි.

වර්ෂයේ එක් කන්නයක් පමණක් වී වගාකරන මෙම ව්‍යාපාරයේ ගොවීන්, යළ කන්නයේ වියළි කාළගුණ තත්වය නිසා බඩ ඉරිඟු වගාව ප්‍රධන කොට ගනී.මීට අමතරව රට කජු .කවුපි .මුං ඇට උඳු කුරක්කන් වැනි බෝග වගා කරන අතර එම වගාවන්ටද මෙම පොහොර හිඟය ඍජුවම බලපා ඇත.

කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම රජයෙන් වැටුප් නිළධාරීන් රැසක් සිටියද කන්නය ආරම්භයත් සමගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලපාන පොහොර ගැටළුවට විසඳුමක් ලබාදීමට තරම් ඔවුන් තුළ නිසි වැඩ පිළවෙලක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීමට කිසිදු නිළධාරියෙක් ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය දැක්වීමට මැළි බව ගොවීහු පවසති.

ඒ කෙසේ වෙතත් මෙම ගොවීන් පවසන්නේ මෙම පොහොර ගැටළුවට හැකි ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසයි.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

ගොවීන්ට පොහොර නෑ… කොරෝනා අස්සේ සේනා දළඹුවා හිස ඔසවයි….

රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, නාගදීප ව්‍යාපාරයට අයත්, යාය 5 /ඩී2, බෙදුම් ඇළ ගොවි සංවිධානයේ අක්කර 156 ක ගොවීන් හැත්තෑ හය දෙනකු බඩ ඉරිඟු, වගා කටයුතු කරන අතර, නාගදීප ව්‍යාපාරය තුළගොවීන් 2800කට අධික පිරිසක් වගා කටයුතු වල නියැළෙති. මොවුන් සියලු දෙනාද මේ දිනවල රටේම කථාවන උග්‍ර පොහොර හිඟය හමුවේ අසරණව සිටිති.

මෙම ගැටලුව නිසා මෙම ප්‍රදේශයේ බඩ ඉරිගු වගාවන්ට නැවතත් සේනා දළඹුවාගේ කරදරය පැමිණ බඩ ඉරිඟු පැල තුළට සේනා දළඹුවා හානි කරමින් සිටින බව ගොවීහු පවසති. නිසි වේලාවට පොහොර යෙදවීමට හැකි වූවා නම් මෙම සේනා දළඹු ගැටලුව තරමක් හෝ දුරට පාලනය කරගත හැකි බවයි.

වර්ෂයේ එක් කන්නයක් පමණක් වී වගාකරන මෙම ව්‍යාපාරයේ ගොවීන්, යළ කන්නයේ වියළි කාළගුණ තත්වය නිසා බඩ ඉරිඟු වගාව ප්‍රධන කොට ගනී.මීට අමතරව රට කජු .කවුපි .මුං ඇට උඳු කුරක්කන් වැනි බෝග වගා කරන අතර එම වගාවන්ටද මෙම පොහොර හිඟය ඍජුවම බලපා ඇත.

කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම රජයෙන් වැටුප් නිළධාරීන් රැසක් සිටියද කන්නය ආරම්භයත් සමගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලපාන පොහොර ගැටළුවට විසඳුමක් ලබාදීමට තරම් ඔවුන් තුළ නිසි වැඩ පිළවෙලක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීමට කිසිදු නිළධාරියෙක් ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය දැක්වීමට මැළි බව ගොවීහු පවසති.

ඒ කෙසේ වෙතත් මෙම ගොවීන් පවසන්නේ මෙම පොහොර ගැටළුවට හැකි ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසයි.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 28 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
ගොවීන්ට පොහොර නෑ… කොරෝනා අස්සේ සේනා දළඹුවා හිස ඔසවයි….

රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, නාගදීප ව්‍යාපාරයට අයත්, යාය 5 /ඩී2, බෙදුම් ඇළ ගොවි සංවිධානයේ අක්කර 156 ක ගොවීන් හැත්තෑ හය දෙනකු බඩ ඉරිඟු, වගා කටයුතු කරන අතර, නාගදීප ව්‍යාපාරය තුළගොවීන් 2800කට අධික පිරිසක් වගා කටයුතු වල නියැළෙති. මොවුන් සියලු දෙනාද මේ දිනවල රටේම කථාවන උග්‍ර පොහොර හිඟය හමුවේ අසරණව සිටිති.

මෙම ගැටලුව නිසා මෙම ප්‍රදේශයේ බඩ ඉරිගු වගාවන්ට නැවතත් සේනා දළඹුවාගේ කරදරය පැමිණ බඩ ඉරිඟු පැල තුළට සේනා දළඹුවා හානි කරමින් සිටින බව ගොවීහු පවසති. නිසි වේලාවට පොහොර යෙදවීමට හැකි වූවා නම් මෙම සේනා දළඹු ගැටලුව තරමක් හෝ දුරට පාලනය කරගත හැකි බවයි.

වර්ෂයේ එක් කන්නයක් පමණක් වී වගාකරන මෙම ව්‍යාපාරයේ ගොවීන්, යළ කන්නයේ වියළි කාළගුණ තත්වය නිසා බඩ ඉරිඟු වගාව ප්‍රධන කොට ගනී.මීට අමතරව රට කජු .කවුපි .මුං ඇට උඳු කුරක්කන් වැනි බෝග වගා කරන අතර එම වගාවන්ටද මෙම පොහොර හිඟය ඍජුවම බලපා ඇත.

කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම රජයෙන් වැටුප් නිළධාරීන් රැසක් සිටියද කන්නය ආරම්භයත් සමගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලපාන පොහොර ගැටළුවට විසඳුමක් ලබාදීමට තරම් ඔවුන් තුළ නිසි වැඩ පිළවෙලක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීමට කිසිදු නිළධාරියෙක් ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය දැක්වීමට මැළි බව ගොවීහු පවසති.

ඒ කෙසේ වෙතත් මෙම ගොවීන් පවසන්නේ මෙම පොහොර ගැටළුවට හැකි ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසයි.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)
----------------